Forward Looking Music Training Notice 2020

27 February 2020, Lalitpur:
Forward Looking has just announced Music Training notice 2020 for the persons with visually impaired. Please grab the opportunity.
मिति: २०७६/११/१४

सुचना ‼ सुचना ‼ सुचना

परिलक्षित संस्थाद्धारा संचालन गरिदै आईरहेको क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार मुलक म्यूजिक तालिम लिन ईच्छुक दृष्टिबिहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सन् २०२० को योजना अनुसार आवेदन फाराम यहिँ मिति : २०७६/११/१४ गते देखि २०७६/११/२७ गते सम्म खुला गरिएको जानकारी गराउँदछौँ । फाराम संस्था बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । रित नपुगेको र समय नाघि आएको आबेदन उपर कुनै करवाही गरिने छैन । छनोट गर्ने संम्पूर्ण अधिकार परिलक्षित संस्थामा रहने छ । थप जानकारीको लागि संस्थामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरीन्छ । पढाई कम भएको ब्याक्तिलाई ग्राहायता दिईने छ ।
जम्मा संख्या :
१. हार्मोनियम ४ जना
२. अक्टोप्याड ४ जना
पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
१. अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपि
२. जीवन कथा
३. लिखित निवेदन
५.पास्पोट साइजको २ वटा फोटो

(नेटः यो सुचना परिलक्षितको Facebook Page www.fb.com/ForwardLooking र
Website www.flooking.org.np मा पनि प्रकाशित गरिएको छ ।)

Forward Looking Music Training Notice 2020
Forward Looking Music Training Notice 2020